رفتن به محتوای اصلی
x

گروه اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

   

امور استخدام 

 

                 جعفر کیانی

رئیس اداره تامین و توزیع نیروی انسانی

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928557

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی( گرایش منابع انسانی )

سوابق شغلی و تجربی:

مدت 12  سال  در مشاغل  :

* کارشناس و سپس سرپرست امور قراردادهای  مدیریت منابع انسانی

* کارشناس برآورد نیروی انسانی

*کارشناس وسپس سرپرست امور انتقالات مدیریت منابع انسانی

*کارشناس و سپس مسئول واحد استخدام مدیریت منابع انسانی

*رئیس اداره تامین وتوزیع نیروی انسانی مدیریت منابع انسانی

شرح وظایف:

- نماینده مدیریت منابع انسانی درمصاحبه استخدامی

- نظارت برفرآیند بررسی مدارک

- نظارت اجرای فرآیند آزمون های استخدامی

- نظارت برامور مربوط به تبدیل وضعیت ها

-نظارت برفرایندهای جذب و به کارگیری

- نظارت برگواهی های اشتغال صادره

- نظارت بر فرآیند ها ی فسخ و خروج از خدمت پرسنل قراردادی و پیمانی

- نظارت بر سایر وظایف محوله حسب تشخیص  مدیران

 

      محمد براتی

کارشناس امور استخدام

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928508                                                                              

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

سوابق شغلی و تجربی:

مدت 16 سال  در مشاغل  :

*مسئول دفتر

*کارشناس ستاد شاهد و ایثارگر

*کارشناس اداره تحصیلات تکمیلی

* کارشناس امور استخدام

شرح وظایف:

-مشارکت در صدور ابلاغ استخدام و تبدیل وضعیت

-اجرای فرآیند آزمون های استخدامی

-بررسی شکایات مربوط به آزمون های استخدامی

-مشارکت در اخذ شناسه کارکنان قراردادی و شماره مستخدم

-نماینده مدیریت منابع انسانی در فرایند مصاحبه

-ثبت و بروزرسانی احکام کارگزینی در سامانه پاکنا

-صدور ابلاغ قرارداد پزشکان

-کارشناسی درخواست مربوط به فسخ قرارداد و خروج از خدمت

-پاسخگویی و رهنمودهای لازم به متقاضیان جذب و به کارگیری

-کارشناسی درخواست مربوط به کارکنان تعهداتی ( سهمیه مناطق محروم  )

-سایر وظایف محوله حسب تشخیص  مدیران

 

    مریم میررضایی

کارشناس امور استخدام   

عکس ثابت

شماره تماس: 37928508       

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی( گرایش بازاریابی )

سوابق شغلی و تجربی:

مدت 2 سال  در مشاغل  :

* کارگزین

*کارشناس امور استخدام

شرح وظایف:

-مشارکت در صدور ابلاغ استخدام و تبدیل وضعیت

-اجرای فرآیند آزمون های استخدامی

-مشارکت در بررسی  شکایات مربوط به آزمون های استخدامی

-اخذ شناسه کارکنان قراردادی و شماره مستخدم

-نماینده مدیریت منابع انسانی در فرایند مصاحبه

-پاسخگویی و رهنمودهای لازم به متقاضیان جذب و به کارگیری

-صدور گواهی اشتغال به کار برای سفارت خانه ها

-سایر وظایف محوله حسب تشخیص مدیران

 

امور طرح و لایحه 

 

              هاجر دادخواه تهرانی

  مسئول امور لایحه و پیام آوران بهداشت

 

عکس ثابت

شماره تماس :37928506

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت دولتی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس رابط بکارگیری مشمولین طرح در معاونت درمان (11 سال)

*کارشناس اداره طرح مدیریت منابع انسانی(6 سال)

*مسئول امورلایحه و پیام آوران بهداشت(1402 تاکنون)

شرح وظایف:

-بررسی و تایید کلیه معرفی نامه ها، پایان طرح ها ومعافیت های صادر شده

-نظارت بر نحوه محاسبه مدت زمان انجام طرح و ضریب کا و تعهدات قانونی

-بررسی و تایید کلیه ابلاغ های طرح و مشمولین تعهدات قانونی و تعهدات بالینی ضریب کا

-بررسی و صدور گواهی پایان تعهدات ضریب کا و تعهدات قانونی

-نظارت بر حسن اجرای کمیسیون های طرح در کلیه معاونت های دانشگاه

-انجام مکاتبات اداری

-تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه

-بررسی سالیانه و بروز رسانی شیوه نامه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

-همکاری درارزیابی و پایش عملکرد کارگزینی های واحدهای اجرایی

-بررسی مشکلات و پاسخ گویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

-مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری مربوطه

-تهیه آمار و ارائه گزارشات درخواستی

-آموزش وانتقال تجارب به کارکنان شاغل در واحد و کارگزینی واحدهای اجرایی

-شرکت در جلسات و کمیته های مربوطه

-انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین ومقررات مربوطه

 

              هنگامه ستایش

کارشناس امور لایحه وپیام آوران بهداشت

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928506

سوابق تحصیلی:

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی

سوابق شغلی و تجربی:

*بخش مدارک پزشکی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی (13 سال)

*اداره منابع انسانی مرکز آموزشی درمانی آیت ا... کاشانی (2 سال)

شرح وظایف:

-بررسی و صدور معرفینامه ها، پایان خدمت مشمولین طرح و پیام آوران بهداشت و معافیتهای صادر شده

-محاسبه مدت زمان انجام طرح و ضریب کا و تعهدات قانونی

-بررسی و صدور ابلاغهای مشمولین تعهدات ضریب کا و تعهدات قانونی خدمت

-بررسی و صدور گواهی پایان تعهدات ضریب کا و تعهدات قانونی

-پیگیری و همکاری در برگزاری کمیسیونهای طرح در معاونتهای دانشگاه

-همکاری در بررسی سالیانه و بروزرسانی شیوه نامه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

-انجام مکاتبات اداری

-همکاری در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه

-همکاری در ارزیابی و پایش عملکرد کارگزینی های واحدهای اجرایی

-آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در واحد و کارگزینی های واحدهای اجرایی

-بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

-مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری مربوطه

-تهیه آمار و ارائه گزارشات درخواستی

-شرکت در جلسات و کمیته ها حسب مورد

-انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین ومقررات

 

              الهه نجفی 

  کارشناس امور لایحه وپیام آوران بهداشت

 

عکس ثابت

شماره تماس:3798506

سوابق تحصیلی:

کارشناس زیست شناسی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی(گرایش توسعه منابع انسانی)

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس امور پژوهشی مرکز تحقیقات رشد و نمو کودکان (1396-1392)

*کارشناس مسئول امور اداری اعضای هیات علمی دانشکده پزشکی (1399-1396)

*کارگزین دانشکده پزشکی( 1401-1400)

* کارشناس حقوق، دستمزد و امور رفاهی( 1401- آذر1402)

*کارشناس کارشناس امور لایحه وپیام آوران بهداشت

شرح وظایف:

-بررسی و صدور معرفینامه ها، پایان خدمت مشمولین طرح و پیام آوران بهداشت و معافیتهای صادر شده

-محاسبه مدت زمان انجام طرح و ضریب کا و تعهدات قانونی

-بررسی و صدور ابلاغهای مشمولین تعهدات ضریب کا و تعهدات قانونی خدمت

-بررسی و صدور گواهی پایان تعهدات ضریب کا و تعهدات قانونی

-پیگیری و همکاری در برگزاری کمیسیونهای طرح در معاونتهای دانشگاه

-همکاری در بررسی سالیانه و بروزرسانی شیوه نامه مشمولین قانون خدمت پزشکان و پیراپزشکان

-انجام مکاتبات اداری

-همکاری در تهیه و تدوین برنامه عملیاتی واحد مربوطه

-همکاری در ارزیابی و پایش عملکرد کارگزینی های واحدهای اجرایی

-آموزش و انتقال تجارب به کارکنان شاغل در واحد و کارگزینی های واحدهای اجرایی

-بررسی مشکلات و پاسخگویی مناسب به شکایات، ارباب رجوع، مراجع ذی ربط و ...

-مطالعه، بررسی و تحلیل بخشنامه ها و قوانین و مقررات اداری مربوطه

-تهیه آمار و ارائه گزارشات درخواستی

-شرکت در جلسات و کمیته ها حسب مورد

-انجام سایر امور محوله طبق حیطه شغلی و قوانین ومقررات

 

امور نقل و انتقالات کارکنان

 

          سمانه شمس

سرپرست واحد نقل و انتقالات

عکس ثابت

شماره تماس: 37928527

سوابق تحصیلی:

کارشناسی ارشد مدیریت تحول 

دانشجوی دکترای مدیریت تطبیقی و توسعه

سوابق شغلی و تجربی:

*واحد نظارت و پیگیری مدیریت منابع انسانی 

*مسئول واحد طرح و لایحه (2سال)

*مسئول واحد نقل و انتقالات 

شرح وظایف:

-بررسی و مطالعه قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعمل هاي اجرايي مربوط به نقل و انتقالات و درصورت ضرورت اعلام نظرات کارشناسی

-بررسي پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور نقل و انتقالات

-بررسی پرونده های انتقال و ماموریت کارکنان جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات دانشگاه

-بررسی وضعیت منابع انسانی واحدهای تابعه با همکاری واحد برآورد منابع انسانی، معاونت ها، مدیریت های ستادی دانشگاه در زمان های مقرر

-راهنمائي و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی در امور مربوط به نقل و انتقالات و حل مشکلات و ابهامات آنان

-همکاری در انجام امور مربوط به فرایند نقل و انتقالات درون سازمانی و برون سازمانی

-پیگیری درخواست های متقاضیان ثبت نام در در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-ارائه گزارشات لازم در خصوص تعداد متقاضیان ماموریت و یا انتقال ورودی و خروجی جهت ارائه به مقام مافوق

-تهيه گزارش از فعاليت ها، ‌پيشرفت ها و مشكلات و گزارش عملکرد به صورت دوره ای جهت مافوق .

-انجام سایر اموری که در راستای اهداف و وظایف واحد فوق الذکر از طرف مافوق ارجاع شود.

-برنامه ریزی جهت برگزاری کمیته های نقل و انتقالات دانشگاه در هر فصل

-ارزیابی دقیق و مستمر فعالیت های کارکنان تحت سرپرستی و ارائه راهنمایی های لازم به آنها

-نظارت و همکاری در ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در  نرم افزارهای مربوطه

-نظارت و همکاری در مکاتبه با واحدهای مبدا و مقصد و اخذ موافقت واحدهای مذکور در خصوص کارکنان متقاضی جابجایی

-نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات امور نقل و انتقالات و آئین نامه های مربوطه

-نظارت و همکاری در خصوص صدور ابلاغ های انتقال، ماموریت، تمدید و پایان ماموریت و... پس از تصویب در کمیته نقل و انتقالات

-نظارت و همکاری در آموزش کارکنان امور اداری واحدهای تابعه در خصوص نحوه ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در سامانه نقل و انتقالات وزارت  بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-ارائه پیشنهاد و نظرات مشورتي درخصوص تهیه و تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی مربوط به امور نقل و انتقالات

-ارائه راهکارهای لازم در جهت بهبود روش ها و فرایندهای سیستم

-ارتقا دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی، کنفرانس ها، همایش ها و سمینارهای مربوطه

 

       مریم رنجبر

کارشناس اموراستخدام

 

 عکس ثابت

 

شماره تماس:37928527

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی علوم تربیتی ( گرایش مدیریت آموزشی )

سوابق شغلی و تجربی:

*مربی مهد کودک دانشگاه علوم پزشکی (1386-1378)

*کارگزین معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی (1393-1386)

*واحد استخدام مدیریت منابع انسانی دانشگاه (1401-1393)

*امورنقل وانتقالات مدیریت منابع انسانی دانشگاه ( 1401 تاکنون )

شرح وظایف:

-بررسی  مدارک و مستندات متقاضیان ثبت نام درسامانه نقل وانتقالات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-بررسي پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امورنقل و انتقالات و ماموریت ها

-راهنمائي و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی در امور مربوط به نقل و انتقالات و حل مشکلات و ابهامات آنان

-تشکیل پرونده های انتقال و ماموریت کارکنان جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات

-صدور ابلاغ های انتقال، ماموریت، تمدید و پایان ماموریت و... کارکنان پس از تصویب در کمیته نقل و انتقالات

-انجام امورمربوط به ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در نرم افزارهای مربوطه

-مکاتبه با واحدهای مبدا و مقصد و اخذ موافقت واحدهای مذکوردرخصوص کارکنان متقاضی جابجایی

-پیگیری درخواست های متقاضیان جابجایی در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-انجام امورمربوط به فرایند نقل و انتقالات درون سازمانی و برون سازمانی

-تهیه گزارشات لازم در خصوص تعداد متقاضیان ماموریت و یا انتقال ورودی و خروجی جهت ارائه به مقام مافوق

-تهيه گزارش از فعاليت ها، ‌پيشرفت ها و مشكلات و گزارش عملکرد به صورت دوره ای  جهت ارائه به مافوق

-انجام ساير اموري كه در راستاي اهداف و وظايف واحد فوق الذكر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع شود

-ارائه پیشنهادات و نظرات در خصوص تهیه و تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی مربوط به انتقالات

-آموزش کارکنان امور اداری واحدهای تابعه در خصوص نحوه ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در سامانه نقل و انتقالات وزارت  بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-مطالعه قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به نقل و انتقالات و اجرای دقیق مفاد آنها

-ارتقا دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی، کنفرانس ها، همایش ها و سمینارهای مربوطه

 

      صدیقه قاسمی 

کارشناس نقل و انتقالات

 

عکس ثابت

شماره تماس:37928527

سوابق تحصیلی:

 کارشناسی ارشد مدیریت امور فرهنگی

سوابق شغلی و تجربی:

*کارشناس معاونت دانشجویی فرهنگی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی(1394-1392)

*تحقیقگر، مدیریت هسته گزینش(1401-1395)

*کارشناس امور نقل و انتقالات،  مدیریت منابع انسانی(1401 تاکنون)

شرح وظایف:

-بررسی  مدارک و مستندات متقاضیان ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-بررسي پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور نقل و انتقالات و ماموریت ها

-راهنمائي و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی در امور مربوط به نقل و انتقالات و حل مشکلات و ابهامات آنان

-تشکیل پرونده های انتقال و ماموریت کارکنان جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات

-صدور ابلاغ های انتقال، ماموریت، تمدید و پایان ماموریت و... کارکنان پس از تصویب در کمیته نقل و انتقالات

-انجام امور مربوط به ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در نرم افزارهای مربوطه

-مکاتبه با واحدهای مبدا و مقصد و اخذ موافقت واحدهای مذکور در خصوص کارکنان متقاضی جابجایی

-پیگیری درخواستهای متقاضیان جابجایی در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-انجام امور مربوط به فرایند نقل و انتقالات درون سازمانی و برون سازمانی

-تهیه گزارشات لازم در خصوص تعداد متقاضیان ماموریت و یا انتقال ورودی و خروجی جهت ارائه به مقام مافوق

-تهيه گزارش از فعاليت ها، ‌پيشرفت ها و مشكلات و گزارش عملکرد به صورت دوره ای  جهت ارائه به مافوق

-انجام ساير اموري كه در راستاي اهداف و وظايف واحد فوق الذكر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع شود

-ارائه پیشنهادات و نظرات در خصوص تهیه و تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها ودستورالعملهای داخلی مربوط به انتقالات

-آموزش کارکنان امور اداری واحدهای تابعه در خصوص نحوه ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در سامانه نقل و انتقالات وزارت  بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-مطالعه قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به نقل و انتقالات و اجرای دقیق مفاد آنها

-ارتقا دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی،کنفرانس ها، همایشها و سمینارهای مربوطه

 

 زهره وفائی

کارشناس امور انتقالات

 

عکس ثابت

 

شماره تماس: 37928527

سوابق تحصیلی:

 دیپلم کودکیاری

سوابق تجربی:

* شاغل  مهد کودک و کودکستان دانشگاه علوم پزشکی تحت عنوان مربی کودکستان (1387-1386)

* واحد آموزش مدیریت منابع انسانی (1389-1386)

* واحد نقل و انتقالات  مدیریت منابع انسانی (1401-1389)

*  واحد ارزشیابی  مدیریت منابع انسانی (1402/1/1 لغایت 1402/3/15)

* واحد نقل و انتقالات مدیریت منابع انسانی (1402/3/15 تاکنون)

شرح وظایف:

-بررسی  مدارک و مستندات متقاضیان ثبت نام در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

-بررسي پيشنهادات و تقاضاهاي واصله مربوط به امور نقل و انتقالات و ماموریت ها

-راهنمائي و پاسخ گویی به مراجعین حضوری و تلفنی در امور مربوط به نقل و انتقالات و حل مشکلات و ابهامات آنان

-تشکیل پرونده های انتقال و ماموریت کارکنان جهت طرح در کمیته نقل و انتقالات

-صدور ابلاغ های انتقال، ماموریت، تمدید و پایان ماموریت و... کارکنان پس از تصویب در کمیته نقل و انتقالات

-انجام امور مربوط به ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در نرم افزارهای مربوطه

-مکاتبه با واحدهای مبدا و مقصد و اخذ موافقت واحدهای مذکور در خصوص کارکنان متقاضی جابجایی

-پیگیری درخواست های متقاضیان جابجایی در سامانه نقل و انتقالات وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-انجام امور مربوط به فرایند نقل و انتقالات درون سازمانی و برون سازمانی

-تهیه گزارشات لازم در خصوص تعداد متقاضیان ماموریت و یا انتقال ورودی و خروجی جهت ارائه به مقام مافوق

-تهيه گزارش از فعاليت ها، ‌پيشرفت ها و مشكلات و گزارش عملکرد به صورت دوره ای  جهت ارائه به مافوق

-انجام ساير اموري كه در راستاي اهداف و وظايف واحد فوق الذكر و پست سازمانی مربوطه از طرف مافوق ارجاع شود

-ارائه پیشنهادات و نظرات در خصوص تهیه و تدوین بخشنامه ها، آئین نامه ها و دستورالعملهای داخلی مربوط به انتقالات

-آموزش کارکنان امور اداری واحدهای تابعه در خصوص نحوه ورود اطلاعات نیروهای انتقالی در سامانه نقل و انتقالات وزارت  بهداشت،درمان و آموزش پزشکی

-مطالعه قوانين و مقررات، بخشنامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مربوط به نقل و انتقالات و اجرای دقیق مفاد آنها

-ارتقا دانش شغلی از طریق شرکت در دوره های آموزشی،کنفرانس ها، همایش ها و سمینارهای مربوطه