رفتن به محتوای اصلی
x

معاون اداری مدیریت امور پشتیبانی و تامین تجهیزات پزشکی دانشگاه 

 
نام و نام خانوادگی:مهران مظاهری
سمت:معاون اداری مدیریت امور پشتیبانی وتامین تجهیزات پزشکی دانشگاه 
تلفن: 2-37924000-031

شرح وظایف:

نظارت بر باز توزیع اموال مازاد و مستهلک قابل استفاده در واحد های تابعه

استفاده بهینه از فضاهای فیزیکی موجود اداری در ستاد مرکزی

پیاده سازی نظام مدیریت مشارکت

نظارت بر عملکرد پیمانکاران طرف قرارداد مدیریت امور پشتیبانی

نظارت بر برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت امور پشتیبانی   

شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبری آن با هماهنگی مقام مافوق 

ارایه طرح و پيشنهاد جهت احصاء فرآیندهای حوزه پشتيبانی

کارشناسی و ارایه راهکار منطقی نمودن هزینه های امور پشتیبانی

مدیریت بر توسعه مهارت و توانایی‌های انجام کار کارکنان 

کارشناسی و برآورد نیروهای مورد نیاز امور پشتیبانی در واحدهای تابعه 

نظارت بر فرآیند انتخاب ،آموزش و انتصاب مسؤولین حوزه پشتیبانی واحد های تابعه

نظارت بر اجرای دستورالعمل های تجمیع خرید امور بیمه‌ای دانشگاه 

طراحی و استقرار نظام آماری مورد نیاز رشته های مرتبط با حوزه امور پشتیبانی در واحدهای تابعه

نظارت بر اجرای فرآیند نظارت و ارزیابی عملکرد امور پشتیبانی واحدهای تابعه

مشارکت در کمیته های تخصصی امور پشتیبانی

استقرار نظام پاداش مبتنی بر عملکرد

بازتوزیع نیروهای دولتی امور پشتیبانی در سطح استان

راهبری فرآیند نیاز سنجی ، تامین وتوزیع کالا وملزومات مدیریت های ستادی دانشگاه

19) تجزیه و تحلیل داده ها و تعیین قیمت پایه کارشناسی جهت خدمات قابل واگذاری

(20 نظارت بر ارتقاء نگهداری سیستم های تاسیساتی پردیس دانشگاه

21) برنامه ریزی ، نیازسنجی و اجرای آموزش های تخصصی و شغلی کارکنان امور پشتیبانی

 22 انجام سایر امور محوله در راستای اهداف مدیریت حسب دستور مقام مافوق

 

 

واحد / اداره 

نام و نام خانوادگی رئیس اداره / سرپرست واحد

تلفن

اداره دبیرخانه مرکزی

طاهره سعیدی زاده

37929701

اداره نظارت بر خدمات عمومی

مرتضی غلامرضایی

37923963

واحد امور اداری

سارا ندیمی

37924004

واحد بیمه درمان تکمیلی و مسئولیت‌های مدنی

معصومه شاهوردی

37924007

واحد آموزش کارکنان

معصومه شاهوردی

37924007

واحد نظارت بر ارزیابی عملکرد

بهشته نقدی

37923992