رفتن به محتوای اصلی
x

دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی و کمیته های مربوطه

نام و نام خانوادگی :بهشته نقدی
 سمت :مسئول دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی و واحد نظارت ارزیابی عملکرد حوزه پشتیبانی
تلفن:37923992-031

مقدمه:

در راستای اهداف معاونت پشتیبانی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که استفاده از شیوه های مناسب مدیریتی برای ترویج فرهنگ بهره وری، نگهداری بهینه منابع و ایجاد تمهیدات ساختاری و اجرایی لازم برای گردش بهتر امور و فراهم آوردن محیط کاری مناسب برای انجام وظیفه نیروی انسانی را تبیین می کند؛ رسالت اداره نظارت و ارزیابی این معاونت، بصورت افزایش اثربخشی و کارایی در ارتباط با برگزاری جلسات کمیته ها وکارگروه های تخصصی و پیشرفت در عملکرد واحدهای تابعه، ارتقای فرآیندهای واحدهای مدیریت خدمات پشتیبانی و ارتقای ارزیابی عملکرد به صورت علمی و منطقی، مدنظر می باشد.

هدف:

واحد نظارت و ارزیابی عملکرد مدیریت خدمات پشتیبانی، در نظر دارد بر اساس شاخص های مصوب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که برگرفته از الگوی EFQMمی‌باشد و با توجه به اینکه مفاهیم سنجش عملکرد، ارزیابی عملکرد و تعیین شایستگی ها و نقاط ضعف و قوت درون قلمرو مدیریت عملکرد قرار می‌گیرد؛ در گستره این قلمرو به نظارت و پایش صحیح بر عملکرد واحدهای تابعه از طریق طراحی چک‌لیست‌های استاندارد و ارتقاء از لحاظ کمی و کیفی شاخص های عملکردی واحدهای تابعه، تصمیم‌گیری بر اساس مستندات پژوهشی و مدیریت مشارکتی در کمیته ها و کارگروه های تخصصی، اجرای فرآیندها و عملکردهای ارتقاء یافته و استانداردسازی برآورد نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای تابعه در حوزه مدیریت خدمات پشتیبانی، افزایش رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان از طریق عملکردهای ارتقاء یافته و انجام طرح های پژوهشی در حوزه های مرتبط اقدام نماید.

شرح وظایف:

 1. برنامه ریزی برگزاری کمیته ها و کارگروه های تخصصی و نظارت بر پیگیری مصوبات آن

 2. تدوین چک لیست های ارزیابی عملکرد واحدهای حوزه خدمات پشتیبانی

 3. کارشناسی دستورالعمل ها  و قوانین واگذاری امور به  بخش خصوصی و کاهش تصدی گری دولت و ارایه راهکارهای اجرایی

 4. ارتقاء فرآیندهای انجام کار در واحدهای مدیریت خدمات پشتیبانی

 5. آنالیز و ارایه راهکارهای منطقی سازی هزینه های امور خدمات پشتیبانی

 6. بررسی و برآورد نیروهای خدمات و پشتیبانی واحدهای تابعه دانشگاه

 7. برنامه ریزی و اجرای بازدیدهای گروه نظارت و ارزیابی عملکرد از امور خدمات پشتیبانی واحدهای تابعه و تدوین گزارش بازدید و ارائه بازخورد

 8. همکاری در آموزش مسؤولین امور عمومی واحدهای تابعه

 9. آموزش و ارتباط با رابطین نظارت و ارزیابی عملکرد واحدهای تابعه

 10. تدوین شاخص های ارزیابی عملکرد امور خدمات پشتیبانی در واحدهای تابعه

 11. انجام امور نظام پیشنهادات

 12. تدوین برنامه استراتژیک و برنامه تفصیلی مدیریت خدمات پشتیبانی دانشگاه

 13. انجام امور دبیرخانه کارگروه کاهش تصدی گری دانشگاه

 14. پیگیری اخذ نظریه فنی معاونت های مربوط به درخواست های واگذاری

 15. بررسی و پیشنهاد در خصوص اصلاح فرآیندهای انجام کار در حوزه مدیریت

 16. پیگیری اقدامات واحدهای تابعه در خصوص ارتقای عملکرد امور خدمات پشتیبانی

 17. تدوین جزوات آموزشی واحد تحت سرپرستی

 18. مشارکت در تدوین برنامه عملیاتی سالیانه مدیریت خدمات پشتیبانی

 19. شرکت در جلسات درون بخشی و برون بخشی و راهبردی با هماهنگی مقام مافوق